Základná škola

Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbova 1, Bratislava - alokované pracovisko v Špecializovanej rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej

Základná škola pri zdravotníckom zariadení pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou a Dérerovej nemocnici s poliklinikou patrí do siete špeciálneho školstva. Výchova a vzdelávanie hospitalizovaných žiakov prebieha tiež v alokovanom pracovisku v Dunajskej Lužnej. Hlavnou úlohou ZŠ je zabezpečiť kontinuitu vyučovania detí na liečebnom pobyte s vyučovaním v kmeňových školách, s prihliadnutím na ich psychický a somatický stav.

Vyučovanie zabezpečujú špeciálni pedagógovia - učiteľka a vychovávateľka. Vyučovanie žiakov prebieha v dopoludňajších hodinách podľa variantu zodpovedajúcemu psychickému a somatickému stavu dieťaťa. Vyučovanie je prispôsobené liečebnému režimu. Prebieha v skupinách, s dôrazom na individuálny prístup k jednotlivým deťom. V popoludňajších hodinách sa môžu deti zúčastňovať činností v školskom klube detí.

Pedagogickí pracovníci úzko spolupracujú so zdravotníckym personálom zdravotníckeho zariadenia, miera zaťaženia žiaka je prekonzultovaná s ošetrujúcim lekárom.